Over Stichting de Lichtkring

Missie en Visie

Stichting "De Lichtkring" wil vanuit de Bijbelse opdracht in Mattheüs 28:19, een bijdrage leveren aan de verspreiding van Gods Woord over de hele wereld, in het bijzonder op plaatsen waar het Licht van het Evangelie nog nooit eerder geschenen heeft.

Vanuit deze opdracht worden diverse projecten gesteund. Het gaat om vertaalprojecten, maar ook om het ontwikkelen en verstrekken van (Bijbels) lesmateriaal voor lokale scholen en het drukken van zangbundels. Ook wordt steun gegeven aan evangelisten die de Bijbelse boodschap uitleggen en onderwijzers die vanuit de Bijbel lesgeven.

De genoemde projecten bevinden zich hoofdzakelijk in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië. Waar nodig en mogelijk werken wij samen met of maken wij gebruik van de expertise van andere organisaties die de situatie ter plaatse goed kennen.

Het verhaal achter de vuurtoren

Mw. M.A. Mijnders-van Woerden vertelt:

Het was op een stormachtige namiddag in december 1969. Wij stonden op een bergplateau op de zuidelijke punt van Portugal. Donkere wolken werden door onzichtbare kracht door de lucht voortgejaagd. De wind gierde met angstwekkend geluid langs de vuurtoren voor ons. In de diepte in de zee dreunden met ontzaglijke kracht, met bulderend geluid, de opgezweepte golven tegen de rotsen.

Door een ontembare stuwing vanuit de Atlantische Oceaan, joegen de rollende bruisende golven steeds verder tegen de rotskust omhoog. De wind wakkerde aan tot storm. Wij, kleine mensen, moesten ons stevig vastgrijpen aan een hek van de vuurtoren, vlak voor ons.

Welk mens heeft in zichzelf de kracht om in de steeds hevigere windvlagen zich te beschermen? In de verte, boven de woest bruisende steigerende golven niet ver van de kust, deinde een scheepslicht op en neer. Soms zichtbaar hoog op de golven, dan weer wegzinkend in een diepte van wegvloeiend water.

Plotseling weer omhoog getild bij aanstormende nieuwe watermassa's. Voor ons gevoel een schip in gevaar. Zonder het licht van de vuurtoren zou het te pletter kunnen slaan tegen de rotsen. Maar daar was het heldere licht van de vuurtoren. Dat gaf in de donkere avond een waarschuwend schijnsel als een lichtkring over de zee. Een wegwijzer voor de gevaren, een aanwijzing voor de veilige baan.

En ineens zag ik duidelijk de symbolische betekenis daarvan: HET EVANGELIE, HET WOORD VAN GOD, is de betrouwbare wegwijzer op onze reis over de levenszee. Ook in donkere dagen, "De Lichtkring". In het Johannes Evangelie spreekt de Heere Jezus tot allen die dit Woord lezen: "Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben". (Joh. 8:12) Daarom hebben wij bij de oprichting van dit christelijk lectuurfonds, in 1993, de vuurtoren als logo gekozen. Een vuurtoren met uitstralend licht vanuit het Evangelie over de hele wereld.

Doel

Zo zal Gods Woord, het Evangelie, ook op de donkerste plaatsen op deze wereld, een Lichtkring van de vergevende genade en liefde uit Christus verspreiden. "Gaat dan heen, onderwijst al de volken (...), lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb." Mattheüs 28:19

Bestuur

Stichting "De Lichtkring" is opgericht door mevrouw M.A. Mijnders-van Woerden uit Lisse, schrijfster van o.a. de boeken "De vrouw met het Boek" en "De Indiaan met de Brief".

Het bestuur van Stichting De Lichtkring heeft momenteel 3 bestuursleden:

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

STICHTING DE LICHTKRING © 2010 - 2019